20.07.2015
Photo album
Participants

Aleksandr Pavlovich
Gorbunov

Yuriy Yuryevich
Grankin

Ibragim Dzhavparovich
Ibragimov